MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odbor druhové ochrany
a implementace mezinárodních závazků
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
č. j. ENV/2019/58919 - MZP/2019/630/1219

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků (dále jen „MŽP“), jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“, v souladu s § 25 a § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), tímto zveřejňuje

opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihočeského kraje

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 5b odst. 1 - 4 zákona a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
stanovuje

odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihočeského kraje

Vzor záznamů o odlovu a usmrcení kormorána velkého